DNA/RNA Synthesis

显示 1-12 个结果(共 33 个结果)

 • Bleomycin sulfate

  货号: MB1039-1
  ¥1,200.00

  CAS号:9041-93-4
  英文名字:硫酸博莱霉素/博来霉素/争光霉素
  质量标准:含量1.5~2.0U/mg,BR

 • Mitomycin C

  货号: MB1164-1
  ¥600.00

  英文名:Mitomycin C
  CAS号:50-07-7
  质量标准:≥970µg/mg,BR

 • 占位

  羟基脲

  货号: MB1307-1
  ¥40.00

  CAS 号: 127-07-1

  英文名字:Hydroxyurea/Hydroxycarbamide
  质量标准:>98%,BR,
 • Bleomycin A5 HCL

  货号: MB1630-1
  ¥800.00
  CAS 号: 55658-47-4
  质量标准:BR,>85%
 • Bendamustine HCl

  货号: MB1031-1
  ¥500.00
  CAS 号:3543-75-7
  英文名字:盐酸苯达莫司汀
  质量标准:纯度≥ 98%
 • Bleomycin A5 HCL(with Cu2+)

  货号: MB1038-1
  ¥1,000.00
  CAS 号:55658-47-4
  英文名字:盐酸平阳霉素
  质量标准:BR,>85%(含Cu离子稳定剂)
 • placeholder-imag

  BMH-21

  货号: MB4135
  ¥580.00¥4,200.00
  CAS 号: 896705-16-1
  英文名字:BMH21
  质量标准:>98%,BR
 • 占位

  CeMMEC1

  货号: MB2630-1
  ¥800.00
  CAS 号:440662-09-9
  英文名字:CeMMEC1
  质量标准:>98%,BR
 • Clofarabine

  货号: MB1061
  ¥180.00¥380.00
  CAS 号: 123318-82-1
  质量标准:>99%,BR
 • placeholder-imag

  CRT0044876

  货号: MB4133
  ¥600.00¥1,600.00
  CAS 号: 6960-45-8
  英文名字:NSC 69877,7-NO2-ICA
  质量标准:>98%,BR
 • placeholder-imag

  CX-5461

  货号: MB3759
  ¥1,380.00¥5,390.00
  CAS 号: 1138549-36-6
  英文名字:CX-5461
  质量标准:>98%,BR
 • Cytarabine

  货号: MB1070-1
  ¥100.00
  CAS 号: 147-94-4
  质量标准:≥99.0%,细胞培养级
购物车
滚动至顶部